Skip to main content

TXUAG KOM LUB ZOS HENNEPIN (HENNEPIN COUNTY) NOJ QAB HAUS HUV

Skip videos

TAM SIM NO MUAJ COV TSHUAJ TIV THAIV TUS KAB MOB KHAUS VIVI-19 (COVID-19) LAWM

Ua ke no, ntau tshaj ib xyoos, peb tau soj ntsuam txog qhov tseeb uas nyuaj txog ntawm kev sib kis thoob plaws ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), thiab ua peb feem los sib saib sib xyuas.

Peb cov tshuaj tiv thaiv uas muaj kev nyab xeeb, siv tau zoo muaj rau Cov Neeg Hauv Minnesota lawm. Txhua hnub, muaj coob ntau tus neeg hauv Lub Cheeb Nroog hennepin tab tom siv lawv zeeg mus txais kev txhaj tshuaj tiv thaiv.

Cov tshuaj tiv thaiv nov muab cov cuab yeej tshiab rau peb hauv kev tawm tsam tiv thaiv Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), tab sis thaum uas lawv tab tom tawm mus rau txhua tus neeg, peb yuav tsum khaws kev coj ua txhua cov cai kev tiv thaiv – looj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, txais kev kuaj xyuas, nyob twj ywm tom tsev thaum muaj mob thiab nyob kom sib nrug deb.

Txuas ntxiv nyob kom nyab xeeb thiab saib xyuas peb cov tsev neeg, cov phooj ywg, thiab cov zej zog. Thiab thaum uas nws yog koj zeeg lawm, tsis txhob cia nws dhau mus.

NTAUB NTAWV HAIS TXOG KEV TIV THAIV TUS KAB MOB KHAUS VIV-19 (COVID-19)

 • TIV THAIV
 • TSHAWB (TXHOM)
 • TXHAJ TSHUAJ TIV THAIV

Yuav tau ceev faj los txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev sib kis.

 • Cov kauj ruam ntawm kev tiv thaiv uas ua tau zoo

  Cov kauj ruam ntawm kev tiv thaiv nov tau xyaum ua ke los txo qis qhov kev pheej hmoo ntawm kev kis kab mob rau koj tus kheem thiab lwm tus txhawm tias cov tshuaj tiv thaiv tau muab faib mus rau neeg coob leej lawm los xij:

  Looj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntseg thaum twg los xij uas koj nyob nrog cov neeg uas nyob sab nraud ntawm koj tsev

  Nyob kom tau li rau fij sib nrug ntawm lwm tus ntawm qhov chaw sib koom coob leej thiab cov chaw rau pej xeem

  Npog koj cov kev hnoos thiab cov kev txham

  Ntxuav koj ob txhais tes yam tsis tu ncua thiab kom huv si

  Mus txais kev kuaj xyuas yog tias koj muaj cov tsos mob los sis xav tias koj tau mus chwv tus mob

  Nyob twj ywm tom tsev yog tias koj muaj mob los sis tos rau qhov kev ua tau ntawm kev kuaj xyuas

  Thaum nws yog koj zeeg lawm, mus txais kev txhaj tshuaj tiv thaiv

 • Leej twg thiaj li muaj kev pheej hmoo kis tau hom kab mob nod?

  Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) tsis muaj kev sib cais. Nws yog tus kab mob vais lav tshiab (tshiab) uas kis tau yooj yim. Li ntawd peb txhua tus muaj kev pheej hmoo ntawm kev kis tau tus kab mob vim tias peb, raws li yog tib neeg, xav kom muaj kev sib txuas nrog peb cov tsev neeg thiab cov phooj ywg.

  Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) tshwm sim qhov kev pheej hmoo loj rau qee leej, xws li cov laus, cov uas twb muaj cov teeb meem txog kev noj qab haus huv lawm, thiab cov zej zog uas tau txais kev cuam tshuam los ntawm kev tsis muaj vaj huam sib luag hauv txheej teg ua hauj lwm uas muaj los lawm ntev uas ua rau muaj kev tsis sib haum xeeb hauv kev noj qab haus huv.

  Daim phiaj ntaub ntawv hais txog tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) hauv Lub Cheeb Nroog Hennepin pab muab qhov ntaub ntawv hauv cheeb tsam uas tau hloov kho tshiab txog cov pab pawg pej xeem uas sib txawv.

  Txhawm rau kawm paub ntxiv txog lub hauv paus cov kev tsim muaj ntawm kev tsis sib haum xeeb ntawm kev noj qab haus huv, mus saib hauv Chaw Hauj Lwm Ua Kev Tswj Hwm thiab Tiv Thaiv Kab Mob (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) lub vej xaib. Rau cov ntaub ntawv uas txhais lawm, mus saib hauv Minnesota Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv.

 • Kev rau ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg

  Cov ntaub npog ntsej muag, uas keev paub zoo hu ua cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, muaj peev xwm pab tiv thaiv kom peb cov kab mob tsis txhob sib kis tau mus rau lwm tus. Kev tshawb fawb phiaj yeeg rau pom txog hais tias kev rau ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg yuav pab txo kev pheej hmoo txog ntawm kev sib kis kab mob los ntawm tus kab mob vais lav (virus) kom muaj tsawg, tshwwj xeeb mas yog thaum siv ua ke nrog rau lwm cov kauj ruam kev tiv thaiv xws li kev ntxuav tes thiab kev nyob kom sib nrug deb ntawm lwm tus uas tsis nyob rau hauv koj yim neeg txog li rau fij (feet).

  Rau kev paub ntau ntxiv txog kev rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thiab nws qhov kev ua hauj lwm zoo, thov mus saib tau rau ntawm xeev Minnesota Lub Thawj Fab Saib Xyuas Hauj Lwm txog Kev Noj Qab Haus Huv lub vas sab (website).

Koj puas xav hais tias koj raug tau rau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) lawm los sis koj puas muaj cov tsos mob? Yog hais tias muaj li ntawd, koj yuav tsum tau mus sim kuaj mob thiab nyob twj ywm hauv tsev. Nyeem txhawm rau kawm paub ntau ntxiv txog cov tsos mob ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) thiab kev sim kuaj mob.

 • Cov tsos mob

  Tsis yog txhua tus neeg uas muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) yuav tshwm sim txhua cov tsos mob. Qhov tseeb tiag, qee cov neeg yuav tuaj yeem tsis tshwm cov tsos mob twg li (tsis muaj tsos mob). Feem ntaub cov tsos mob ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) tshwm sim ntawm 2 txog 14 hnub tom qab kis tau tus kab mob vais lav lawm.

  Cov tsos mob uas nquag tshwm sim:

  • Kub taub hau
  • Hnoos
  • Txog siav
  • Ua daus no
  • Mob taub hau
  • Mob cov leeg nqaij
  • Mob qa
  • Sab nkees
  • Txhaws ntswg
  • Tsis hnov qab los
  • Tsis hnov ntxhiab zoo

  Cov tsos mob ntsig txog plab hnyuv uas nquag tshwm sim tsawg dua:

  • Xeev siab
  • Ntuav
  • Raws plab

  Yog tias koj los sis qee tus neeg uas koj txhawj xeeb txog muaj cov tsos mob nov los sis koj tau chwv rau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), saib qhov lus taw qhia thiab cov peev txheej hauv qab no los:

  Mus txais kev kuaj xyuas
  thiab
  Nyob twj ywm hauv tsev

 • Txais kev kuaj xyuas

  Kev kuaj xyuas yog ib qhov cuab yeej tseem ceeb hauv kev kuaj saib thiab tiv thaiv kev sib kis kab mob rau koj tus kheej thiab lwm tus, thiab kev kuaj xyuas Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) yam tsis muaj teeb meem muaj nyob thoob plaws hauv Lub Cheeb Nroog Hennepin.

  Yog tias koj muaj cov tsos mob, mus txais kev kuaj xyuas tam sim ntawd.

  Nrhiav txog cov kev xaiv kev kuaj xyuas pab dawb los ntawm kev nkag mus saib hauv lub vej xaib hauv qab no:
  Minnesota Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv daim nplooj vej xaib kev kuaj xyuas rau zej zog

 • Nyob twj ywm hauv tsev

  Yog tias koj tau mus chwv rau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) dhau ntawm kev nyob sib ze los sis kuaj xyuas muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), nws yog qhov tseem ceeb uas koj yuav nyob hauv tsev, cais tawm ntawm lwm tus txhawm rau tiv thaiv kev sib kis tus kab mob vais lav mus rau lwm tus.
  Yog tias tau chwv rau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) dhau ntawm kev nyob sib ze:
  Qhov kev xaiv uas nyab xeeb yog nyob twj ywm tom tsev (kaw tus kheej) rau 14 hnub tom qab koj tau chwv tus mob.
  Yog tias koj kuaj xyuas muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19):
  Kev cais tus kheej tawm nyob tom tsev rau lub sij hawm 10 hnub tom qab koj pib muaj cov tsos mob, los sis yog tias koj tsis muaj cov tsos mob, 10 hnub tom qab ua kev kuaj xyuas koj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) lawm. Ua kom paub tseeb tias koj tsis tau muaj npaws rau yam tsawg 24 teev ua ntej thaum kawg ntawm kev cais tus kheej tawm.
  Hauv qhov xwm txheej tshwj xeeb, nws tuaj yeem ua tau los xaus kev kaws tus kheej los sis cais tus kheej kom sai dua.
  Hauv qhov kev suav txog kev kaws thiab cais tus kheej hauv qab no tuaj yeem pab koj los txiav txim siab txog qhov yuav nyob tom tsev ntev npaum li cas:

  Lub Suav Kev Kaws/Cais Tus Kheej (txoj kab txuas) https://covidcalculator.hennepin.us/calculator
  Yog tias koj twb tau txhaj tshuaj tiv thaiv lawm:
  Yog tias koj tau ua tiav cov kev txhaj tshuaj tiv thaiv Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) puv lawm thiab ho tau mus chwv tus mob, koj tsis tas yuav kaw tus kheej yog tias TXHUA YAM. hauv qab no yog qhov tseeb:

  • Kev chwv raug Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) yog yam tsawg 14 hnub tom qab txhaj koj cov koob tshuaj tiv thaiv tau ua tiav hlo.
  • Kev chwv raug Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) yog nyob hauv 90 hnub ntawm koj koob kawg ntawm cov txhaj tshuaj tiv thaiv.
  • Tam sim no koj tsis muaj cov tsos mob ntawm tus kab mob khaus viv-19 (covid-19). Rau kev tawm qhia zoo dua hauv qhov kev cais thiab kaws tus kheej, mus saib rau hauv

  Minnesota Chaw Hauj Lwm Ntawm Kev Noj Qab Haus Huv lub vev xaib:
  Minnesota Department of Health. 

Cov tshuaj tiv thaiv tus kab mob khaus viv-19 (covid-19) uas nyab xeeb thiab ua hauj lwm tua zoo tam sim no muaj lawm, thiab tag nrho ob qho ntawm kev muab thiab kev tsim nyob tau txais tab tom nthuav dav sai heev kom mus cuag rau txhua leej. Nyeem ntxiv los kawm txog qhov tshuaj tiv thaiv thiab txoj hauv kev yuav mus txais nws.

 

 • Qhvo Tseeb Ntawm Qhov Tshuaj Tiv Thaiv

  Cov tshuaj txhaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 yog:

  Kev Nyob Xeeb

  Txhua cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas tau txais kev tso cai raug txhim kho raws li cov kev kho mob nruj tib yam yuav tsum muaj ntawm txhua cov tshuaj tiv thaiv, uas suav nrog kev tshawb fawb nruj rau cov neeg.

  CDC thiab FDA tau tshuaj xyuas thoob plaws txog kev txhim kho thiab kev kuaj xyuas qhov ntaub ntawv kom paub tseeb txog qhov ntaub ntawv raug thiab cov tshuaj tiv thaiv ua tau raws cov qauv kev nyab xeeb nruj
  Cov kws tshaj lij txuas ntxiv los taug qab ntaub ntawv kev nyab xeeb ntawm cov tshuaj tiv thaiv los ua kom paub tseeb tias lawv ua hauj lwm tau raws li kev xav tseg.

  Kev siv tau zoo

  Txhua cov tshuaj tiv thaiv tus kab mob khaus viv-19 uas tau kev pom zoo txo qhov uas yuav uas koj yuav muaj mob los sis yuav mus pw tom tsev kho mob tau zoo heev.

  Lawv muaj cov khoom uas qhia rau peb cov txheej teg ua hauj lwm tiv thaiv kab mob hauv lub cev kom paub txog tus kab mob vais lav khaus viv-19 thiab tawm tsam nws ua ntej nws tuaj yeem kis tau rau koj.
  Tag nrho cov tshuaj tiv thaiv koob thib ib-thiab-ob tau kev pom zoo los ntawm teb chaws Asmeskas.
  Qhov ntaub ntawv txog kev nyab xeeb thiab kev ua tau zoo tag nrho rau cov tshuaj tiv thaiv tuaj yeem nrhiav tau ntawm CDC lub vej xaib.

  Yooj yim

  Kev txhaj tshuaj tiv thaiv yog pab dawb. Koj yuav tsis them dab tsi rau kev txhaj tshuaj tiv thaiv, txhawm tias koj muaj kev tuav pov hwm los sis tsis muaj los xij.

  Yuav tsis nug txog koj qhov xwm txheej kev tsiv teb tsaws chaw thiab koj qhov ntaub ntawv yuav kaws cia tsis pub lwm tus paub.

 • Thaum twg thiab qhov twg uas kuv tuaj yeem mus txais tau kev txhaj tshuaj?

  Lub nroog Minnesotans hnub nyoog 12 thiab laus dua tsim nyog tau txhaj tshuaj tiv thaiv (vaccine).

  RAU NPE TXHAWM RAU TXHAIS TSHUAJ TIV THIAV (VACCINE)

  lub nroog Hennepin cov chaw txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob ib nrab

  Txij tam sim no mus txog Hnub Tim 1 Lub Xya Hli, Lub nroog Hennepin tab tom npaj cov tshuaj tiv thaiv (vaccine) COVID-19 kom sai uas muaj rau txhua tus neeg tuaj rau npe. Taug-mus yog tseem txais raws li cov kev pab. Koj tsis tas yuav yog neeg nyob hauv Nroog Hennepin:

  Kev Rau Npe Txhais Tshuaj Tiv Thaiv (vaccine) COVID-19 Ntawm Nroog Hennepin

  Yog muaj lus nug los sis xav tau kev pab ntawm kev rau npe, hu 612-348-8900. Muaj kev pab ua lus Askiv, Spanish, Somali thiab Lus Hmoob.

  Tsoom Fwm Tsev Kho Mob Hauv Nroog Hennepin

  Tsoom Fwm Tsev Kho Mob hauv nroog Hennepin muaj tshuaj tiv thaiv (vaccine) COVID-19 thawj zaug thiab zaum ob rau cov neeg muaj hnub nyoog 12 thiab laus dua thaum lub sij hawm kuaj mob. Cov chaw kho mob muaj cov tshuaj Pfizer, Moderna, thiab Johnson. Hu 612-543-5555 txhawm rau teem sij hawm los sis xav paub ntaub ntawv ntau ntxiv. Taug-mus raug lees txais raws li cov khoom pub ua.

  Sij hawm ua hauj lwm ntawm tsev kho mob

  • Hnub Monday, Hnub Tuesday, Hnub Wednesday, thaib Hnub Friday: 8 teev sawv ntxov. txog 4 teev tsaug ntuj.
  • Hnub Thursday: 10 teev sawv ntxov. Txog 8 tsaug ntuj.

  Tsev kho mob chawm nyob: chav 4, Lub Tsev Muab Kev Pab Kho Mob; 525 Portland Ave; Nroog Minneapolis, MN 55415

  Kev mus kuaj mob hauv tsoom fwm tsev kho mob hauv nroog Hennepin:

  • Cov teeb xiav thiab ntsuab hlau nres ntawm U.S. Tuam Txab Nyiaj Chaw Ntau Pob Chaw Nres Tsheb, tsuas yog taug kev luv li (0.3 mais) ntawm chaw kho mob. Ntau lub tsheb npav nyob hauv plawv nroog kuj nres ze qhov chaw kho mob.
  • Lub chaw kho mob yuav muab daim npav uas zoo rau kev txo nqi nres tsheb hauv nroog Hennepin Kev Noj Qab Haus Huv ntawm lub chaw nres tsheb ntawm txoj kev tsheb 6 thiab Chaw Ua Si Avenue.
  • Muaj chawm nre tsheb nyob rau hauv nyob ze ntau los sis ntawm lub meters nyob hauv txoj kev.

  Lwm txoj kev xaiv tshuaj tiv thaiv (vaccine)

  Nrhiav thiab txuas nrog cov chaw muab tshuaj tiv thaiv (vaccine) hauv zos uas siv Cov Chaw Tshuaj Tiv Thaiv (vaccine).

  Txheeb xyuas cov tshuaj tiv thaiv (vaccine) COVID-19 hauv zos los ntawm nroog Minnesota Cov Tshuaj Tiv Thaiv (vaccine).

  Los sis hu rau koj tus kws kho mob.

  Cov tshuaj tiv thaiv (vaccine) COVID-19 uas zoo tshaj plaws, yog thawj zaug uas koj tuaj yeem tau txais.

 • Ntaus ntawv mus rau kev txhais lus los saum huab cua

  Ntaus ntawv mus rau kev txhais lus los saum huab cua

  Tam sim nov mus txog lub 8  hli ntuj tim 15, koj yuav tau txais $50 nyiaj pub dawb los ntawm daim Visa card thaum lub sij hawm koj mus txhaj koob tshuaj tiv thaiv tus kabmob COVID-19 los ntawm koj lub nroog Hennepin County cov chaw koom txoos txhaj tshuaj tiv thaiv, xws li yog hais tias cov koob tshuaj ntawd tseem muaj txaus.

  💻 hennepin.us/vaccineregistration

  ☎️ Hu rau ntawm 612-348-8900 Hais ua lus English, Spanish, Somali, thiab Hmoob

  __

  Cov koos haum nyob hauv lub zej zog yuav tau txais $3,000 nyiaj pub dawb coj los siv ua khoom plig pub rau koob tshuaj tiv thaiv tus kabmob COVID-19. Xav paub ntxiv thiab tso npe.   hennepin.us/community-vaccination

  TEJ YAM KHOOM PLIG YUAV MUAJ PUB RAU KEV TXHAJ KOOB TSHUAJ TIV THAIV KABMOB COVID-19

  Pib thaum lub 7 hli ntuj tim 1, Hennepin County muaj pub tej yam khoom rau kev txhaj koob tshuaj tiv thaiv kabmob COVID-19 kom muaj neeg coob tshaj ntxiv tuaj mus txhaj koob tshuaj nyob rau hauv peb lus zej zog thiab kom txhob tseg ib pawg neeg twg li. Hennepin County muaj khoom pub rau ib tug neeg twg los sis rau cov koos haum nyob hauv nej lub zej zog uas pab txhawb txog kev txhaj koob tshuaj tiv thaiv kabmob COVID-19.

  Khoom plig muaj pub rau tus neeg txhaj koob tshuaj tiv thaiv tam sim ntawd

  Nyob rau ntawm nruab nrab lub 7 hli ntuj tim 1 mus txog lub 8 hli ntuj tim 15 (los sis txog thaum cov koob tshuaj tag), Hennepin County yuav muab 1 daim VISA $50 pub dawb rau:

  • Txhua tus 18 xyoo rov saud tuaj txhaj thawj koob tshuaj tiv thaiv kabmob COVID-19 los sis koob thib 2 ntawm Hennepin County cov chaw koom txoos.
  • Cov niam txiv/tus neeg saib xuas ntawm cov menyuam muaj hnub nyoog 12 xyoos rov saud uas txhaj koob tshuaj kabmob COVID-19 koob 1 los sis koob thib 2 ntawm cov koom txoos ua los ntawm Hennepin County.
  • Ib tug hluas xws li yog tsis muaj ib tug neeg laus nrog uas nws tso cai tau nws tus kheej txhaj koob tshuaj tiv thaiv kabmob COVID-19 koob 1 los sis koob thib 2 los ntawm Hennepin County cov koom txhoos txhaj tshuaj.

   

  Cov neeg txhaj 2 koob tshuaj tib si yuav tau txais 2 daim Visa card nyiaj pub dawb yog $50. Cov koom txoos txhaj tshuaj nov yog tau kev txhawb nqa los ntawm lub County, ua pub dawb thiab koj tsis tas yuav yog ib tug pej xeem nyob rau hauv Hennepin County. Tsis muaj chaw ntau txaus. Xav kom sau npe ua ntej.

  Xav paub txog cov koom txoos txhaj tshuaj muaj qhib rau sawv daws tom ntej no thiab xav mus sau npe,  mus rau ntawm hennepin.us/vaccineregistration.

  Muaj lus nug los sis xav mus sau npe, hu rau kabmob COVID-19 tus neeg pab lawv tus xov tooj yog 612-348-8900, Hnub Monday txog Friday, 8 teev sawv ntxov txog 4 teev 30 tsaus ntuj. Yog hu tuaj tom qab lub sij hawm koj tso lus tau. Muaj hais lus English, Spanish, Somali, thiab Hmoob.

  Cov khoom muaj pub rau cov koos haum hauv lub zej zog tej chaw txaj tshuaj

  Lub nroog Hennepin County yuav muab ib qhov nyiaj pub dawb rau cov koos haum nyob rau hauv lub  lub zej zog li ntawm $3,000 coj los siv ua khoom plig rau ntawm koob tshuaj tiv thaiv. Piv txwv li hais tias cov khoom plig yuav muab los ntawm cov koos haum no yog khoom noj haus, kev lom zem, cov koom txoos cob qhia txog koob tshuaj tiv thaiv, daim gift card, thiab pob khoom plig ua nej tsaug. Cov koos haum no yuav tsum tau siv lawv cov nyiaj khoom plig rau cov tshuaj tiv thaiv no tsis pub dhau lub 9 hli ntuj tim 30, xyoo 2021.

  Cov koos haum hauv lub zej zog mus thov tau pob nyiaj pub dawb los pab ua khoom plig rau koob tshuaj tiv thaiv no los ntawm hennepin.us/community-vaccination

   

Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Hauv Lub Zos Hennepin (Hennepin County Resources)